โรงเรียนสีกายวิทยาคม
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
อัญชัญ ศรีสาร
แอดมินโรงเรียนสีกายวิทยาคม

ทิพย์ปภา หมั่นพลศรี
โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี
ลลิตา ชัยหงษา
โรงเรียนอาโอยาม่า 2
วรรณญา แสงรุ่ง
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
จุฑามาศ คำฤาชัย
โรงเรียนบ้านนาบง
ปสุตา ชาวชายโขง
โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สีกายวิทยาคม
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   191 หมู่ 6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สีกายวิทยาคม 17.973014 , 102.879368

ภาพโรงเรียน

 


จีรพรรณ จเรรัชต์
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียน บ้านทับช้าง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net