โรงเรียนหัวหาดวิทยา
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
วรรณธยา เหล่าตระกูล
แอดมินโรงเรียนหัวหาดวิทยา

เยี่ยม สุขวิบูลย์
โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง
เสาวนีย์ สุปันตี
โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก
กรวิภา มิระสิงห์
โรงเรียนบ้านหนอง
จุฑามาศ คำฤาชัย
โรงเรียนบ้านนาบง
รุ่งฤดี วงษ์เสียงดัง
โรงเรียนฉันทนาวัณรถ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หัวหาดวิทยา
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 12 บ้านหาดเจริญ ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   มู่ 12 บ้านหาดเจริญ ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน หัวหาดวิทยา ,

ภาพโรงเรียน

 


จีรพรรณ จเรรัชต์
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านอ่างทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านศรีสุข
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านคีรีรอบ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net