โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
แอดมินโรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด

โรงเรียนอาโอยาม่า 2
โรงเรียนบ้านตอแก
โรงเรียนบ้านพานพร้าว
โรงเรียนบ้านหนองนาง
โรงเรียนบ้านดงบัง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ดาวเรืองสมสะอาด
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   152 ม.6 ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีท่ี่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   152 ม.6 ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ดาวเรืองสมสะอาด 17.718512 , 102.828549

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนวัดหนองสะเดา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านนาคอย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


Powered By www.thaieducation.net