โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
เสฏกา สกัณกา
แอดมินโรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด

ชญานิศ ศรีสถิตย์ธรรม
โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
อัญชลี บุญฤทธิ์
โรงเรียนบ้านเดื่อใต้
จิรัชยา แดนกาไสย
โรงเรียนบ้านเสียว
กัลยรัตน์ คงเดช
โรงเรียนบ้านว่าน
อมรรัตน์ คำภูแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองหมื่น

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ดาวเรืองสมสะอาด
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   152 ม.6 ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีท่ี่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   152 ม.6 ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ดาวเรืองสมสะอาด 17.718512 , 102.828549

ภาพโรงเรียน

 


จีรพรรณ จเรรัชต์
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองคล้า
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านอ่างทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า
สพป.ชลบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net