โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
สุภาภรณ์ พรอภิญญากุล
แอดมินโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์

สิริผล เที่ยงตรง
โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์
มงคล ผาจวง
โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์
วรรณธยา เหล่าตระกูล
โรงเรียนหัวหาดวิทยา
ล้ำเลิศ คำหาญ
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
ปริญญา วิริยะ
โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่7 บ้านฝ้าย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล๑ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านฝ้าย ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ ,

ภาพโรงเรียน

 


จีรพรรณ จเรรัชต์
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านสถาน
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านคุยเชือก
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net