โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
ธนพร คล้อยตาม
แอดมินโรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา

ศราวุฒิ อินดา
โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม
สุทธอร จันทร์ทองศรี
โรงเรียนบ้านป่าสัก
ณัจฉรียา ตะระชู
โรงเรียนบ้านสาวแล
บุศกริณ ธนธีระกุล
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
รพีภรณ์ ศรมณี
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 11 บ้านมะเขือ ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 1 งาน 100 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1- ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 11 บ้านมะเขือ ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 17.715274 , 102.677222

ภาพโรงเรียน

 


จีรพรรณ จเรรัชต์
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านดงย่าปา
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาคอย
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net