โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
นาตยา ทุมา
แอดมินโรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์

อังคณีย์ อุปทอง
โรงเรียนบ้านตอแก
บุญคู่ โยคะสิงห์
โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน
มนุสา พรมศรีจันทร์
โรงเรียนบ้านวังยาง
วิจิตรา มูลสุวรรณ
โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง
สมชาติ เจริญสุข
โรงเรียนบ้านดงเจริญ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ราษฎร์นุเคราะห์
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   307 หมู่ 4 บ้านเก่าน้อย ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 94 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1- ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   307 หมู่ 4 บ้านเก่าน้อย ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ราษฎร์นุเคราะห์ 17.730758 , 102.674893

ภาพโรงเรียน

 


จีรพรรณ จเรรัชต์
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.เลย เขต 3


Powered By www.thaieducation.net