โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
แอดมินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14

โรงเรียนบ้านดงนาคำ
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ราชประชานุเคราะห์ 14
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   หมู่6 บ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ถนนมิตรภาพ บ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
43 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
11 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
56 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 14 17.772332 , 102.767846

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านนารา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net