โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
จังหวัดหนองคาย...วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
.
จิดาภา มั่งมีศรี
แอดมินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14

ศศิ​ประภา​ อ่อน​พรม​
โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
เอื้อมพร สุทธิ
โรงเรียนบ้านโสกกล้า
อุทัยทิพย์ บ้านเป้า
โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง
อำพาพร มณีศรี
โรงเรียนบ้านบงวิทยา
ศรีนวล บุญมานาง
โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ราชประชานุเคราะห์ 14
สังกัด   สพป.หนองคาย เขต 1
ที่อยู่   หมู่6 บ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ถนนมิตรภาพ บ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
43 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
11 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
56 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.หนองคาย เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 14 ,

ภาพโรงเรียน

 


จีรพรรณ จเรรัชต์
แอดมินเขต สพป.หนองคาย เขต 1

สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนแคน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านนาข่า
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net