โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ
จังหวัดระยอง...ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
.
เพ็ชร นามเหลา
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ

ยุพดี แสวงผล
โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น
วาสนา คำภาหล้า
โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
ปณิตา สวัสดิ์โพธิ์
โรงเรียนวัดเนินทราย
วันเพ็ญ ทัดอู๋
โรงเรียนบ้านหนองคุย
นวพรรษ ทองเจริญพานิช
โรงเรียนบ้านชำสมอ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองบางบ่อ
สังกัด   สพป.ระยอง เขต 2
ที่อยู่   109 หมู่ 4 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลถึงป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   109 ม.4 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วันจันทร์ จ.ระยอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระยอง เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคลองบางบ่อ ,

ภาพโรงเรียน

 


วิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
แอดมินเขต สพป.ระยอง เขต 2

สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำจืด
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านนายม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดพืชอุดม
สพป.ปทุมธานี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net