โรงเรียนบ้านบึงตะกาด
จังหวัดระยอง...ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
.
สิตางศุ์ สตารัตน์
แอดมินโรงเรียนบ้านบึงตะกาด

ทิพย์วิมล มงคลชัย
โรงเรียนวัดจำรุง
อัษฎางค์ ปฏิสังข์
โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง
ณัชปภา เรืองศรี
โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน
ทัศณีวรรณ สิมาจารย์
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
ธนิกานต์ ธุระทำ
โรงเรียนบ้านชงโค

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบึงตะกาด
สังกัด   สพป.ระยอง เขต 2
ที่อยู่   40 หมู่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ประถม6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   40 หมู่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระยอง เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบึงตะกาด ,

ภาพโรงเรียน

 


วิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
แอดมินเขต สพป.ระยอง เขต 2

สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 2

โรงเรียนบ้านวังหว้า
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดไผ่รอบ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านบางหลาม
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net