โรงเรียนวัดเขาสำรอง
จังหวัดระยอง...ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
.
ณณัฐ ช่วยงาน
แอดมินโรงเรียนวัดเขาสำรอง

อัษฎางค์ ปฏิสังข์
โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง
วชิราภรณ์ สุขคณา
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
หาญณรงค์ กระจงจิตร
โรงเรียนวัดพังราด
ปรียา เจริญวงศ์
โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
น้ำผึ้ง รสล้าง
โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดเขาสำรอง
สังกัด   สพป.ระยอง เขต 2
ที่อยู่   30 หมู่ 9 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   30 หมู่ 9 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระยอง เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดเขาสำรอง ,

ภาพโรงเรียน

 


วิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
แอดมินเขต สพป.ระยอง เขต 2

สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 2

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน)
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net