โรงเรียน วัดกะแส
จังหวัดระยอง...ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
.
ณัฐวรา ภาชื่น
แอดมินโรงเรียน วัดกะแส

วรรณิภา ดัดถุยาวัด
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
สมร จันทร์พราหมณ์
โรงเรียนบ้านดอนสำราญ
วันเพ็ญ ทัดอู๋
โรงเรียนบ้านหนองคุย
อัญชลี นามโคตร
โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
ปาหนัน พิมวิเศษ
โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน    วัดกะแส
สังกัด   สพป.ระยอง เขต 2
ที่อยู่   1/2 ม.1 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   1/2 ม.1 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระยอง เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดกะแส ,

ภาพโรงเรียน

 


วิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
แอดมินเขต สพป.ระยอง เขต 2

สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 2

โรงเรียนวัดภูนก
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองนาง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง


Powered By www.thaieducation.net