โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
จังหวัดเลย...เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม
.
เพ็ญศรี ศรีบุรินทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำหมัน

นารีรัตน์ จันทะคุณ
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
ประภาพรรณ ศิริกัณรัตน์
โรงเรียนบ้านบง
ขนิษฐา ท้าวบุตร
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
อัลลิปรียา พรมวิเศษ
โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)
รุ่งเรือง สารวิจิตร
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำหมัน
สังกัด   สพป.เลย เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 1 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านน้ำหมัน หมู่ที่ 1 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เลย เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 65.89%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านน้ำหมัน ,

ภาพโรงเรียน

 


สุทธิพร โคตรนรินทร์
แอดมินเขต สพป.เลย เขต 3

สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดเชิงกระ
สพป.ชุมพร เขต 1

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


Powered By www.thaieducation.net