โรงเรียนวัดสระเพลง หน้าหลัก หน้าสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
สกาวเดือน สังดวง
แอดมินโรงเรียนวัดสระเพลง

ปาริชาติ พืชนุกูล
โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์
พงษ์ศิทร อินทฤทธิ์
โรงเรียนวัดท่างาม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสระเพลง
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ที่อยู่   ม.6 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.6 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดสระเพลง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดสระเพลง
5 Terre
รัตติยา บุญสุภาพ
แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก)
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net