โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช...เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะพากเพียรไม่เบียดเบียนทำ
.
แอดมินโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

โรงเรียนวัดบางใหญ่
โรงเรียนวัดจังหูน
โรงเรียนวัดเจดีย์
โรงเรียนราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านไสใหญ่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดพระมหาธาตุ
สังกัด   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ที่อยู่   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
100 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
111 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 6.19%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดพระมหาธาตุ 8.413942 , 99.96598

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนอาสนาราม
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดกลางใหม่
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองพรหม
สพป.ชลบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net