โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
สุพิน เลือดสงคราม
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง

เบญจรงค์ แก่นไธสงค์
โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้
ณัฐปภัสร์ มหาราช
โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี
ปวริศา อรรคเสริญ
โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง
อรวรรณ คงชาติ
โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา
สิริพร ยุพงษ์
โรงเรียนบ้านหันน้อย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองแวงตอตั้ง
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงตอตั้ง ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 22 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงตอตั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
23 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ขอนแก่น เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 73.62%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 48.90%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองแวงตอตั้ง ,

ภาพโรงเรียน

 


วชิรวิทย์ นาราษฎร์
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 3

สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
สพป.ราชบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net