โรงเรียนวัดนาตาขวัญ
จังหวัดระยอง...ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
.
กุหลาบ กว้างมาก
แอดมินโรงเรียนวัดนาตาขวัญ

สมชาย ทองเลิศ
โรงเรียนบ้านไร่จันดี
นุจรี ภักดีแก้ว
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า
ดวงเดือน วันสาลี
โรงเรียนวัดกระเฉท
ศิริวรรณ เหมะศิวะ
โรงเรียนวัดหนองกระบอก
ศศิธร จันทรมหา
โรงเรียนวัดเนินพระ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดนาตาขวัญ
สังกัด   สพป.ระยอง เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 1 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1ถึงชั้นประถมศึนปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    หมูที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระยอง เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 86.62%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 98.25%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดนาตาขวัญ 12.706635 , 101.327207

ภาพโรงเรียน

 


รจนา ทับจันทร์
แอดมินเขต สพป.ระยอง เขต 1

สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 2

โรงเรียนบ้านคำสำราญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net