โรงเรียนชุมชนวัดทับมา
จังหวัดระยอง...ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก
.
ชม้าย อบรม
แอดมินโรงเรียนชุมชนวัดทับมา

กัญญาภัทร ก้อนจันเทศ
โรงเรียนบ้านหนองสะพาน
พนิดา แม่นปืน
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า
จันทร์เพ็ญ ทรงฉาย
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ
วันนา อินทร์นอก
โรงเรียนบ้านมาบยางพร
กรรณิกา พานเพชร
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนวัดทับมา
สังกัด   สพป.ระยอง เขต 1
ที่อยู่   13 หมู่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ป.1 -ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   13 หมู่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
34 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
42 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ระยอง เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 86.62%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนวัดทับมา ,

ภาพโรงเรียน

 


รจนา ทับจันทร์
แอดมินเขต สพป.ระยอง เขต 1

สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 2

โรงเรียนบ้านใหญ่
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านน้ำพิ
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกกะชาย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net