โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม หน้าหลัก หน้าสพป.สระบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสระบุรี...พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดีย
สุดารัตน์ นาคเม้า
แอดมินโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม

ฉวีวรรณ ธรรมโกศล
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
ณัชชา แสนกล้า
โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
สังกัด   สพป.สระบุรี เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 8 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 8 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ,
5 Terre
กรกนก ชุ่มใจศรี
แอดมินเขต สพป.สระบุรี เขต 2


สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองสรวง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net