โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
จังหวัดสระบุรี...พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดีย
.
แอดมินโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)

โรงเรียนวัดบึงไม้
โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
โรงเรียนวัดบ้านไผ่
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.สระบุรี เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่1บ้านแปดอาร์ ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 200 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   อยู่ในบริเวณวัดราษฎร์เจริญ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สระบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 14.347057 , 100.805965

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.สระบุรี เขต 2

สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดหนองผักชี
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตำหนัง
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net