โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
จังหวัดสระบุรี...พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดีย
.
แอดมินโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

โรงเรียนวัดโคกงาม
โรงเรียนวัดหนองยาวสูง
โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านหนองจาน
โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบ่อพระอินทร์
สังกัด   สพป.สระบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่​ 7​ ต.สร่างโศก​ อ.บ้านหมอ​ จ.สระบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่​ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่​ 7​ ต.สร่างโศก​ อ.บ้านหมอ​ จ.สระบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สระบุรี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดบ่อพระอินทร์ 14.640595 , 100.769954

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.สระบุรี เขต 1

สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองแขม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net