โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) หน้าหลัก หน้าสพป.สระบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสระบุรี...พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดีย
จิราพร ชัยชาญ
แอดมินโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)

ธราภรณ์ ประเสริฐ
โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)
อุไรวรรณ ผลจันทร์
โรงเรียนพระพุทธบาท

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)
สังกัด   สพป.สระบุรี เขต 1
ที่อยู่   443 หมู 12 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   443 หมู 12 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
27 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
33 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ,
5 Terre
ณัฐกานต์ วัฒนเวช
แอดมินเขต สพป.สระบุรี เขต 1


สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านสายตรี 9
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหัวดงยาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net