โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี หน้าหลัก หน้าสพป.สระบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสระบุรี...พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดีย
จุฑามาส สายกระสุน
แอดมินโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี

อุไรวรรณ ผลจันทร์
โรงเรียนพระพุทธบาท
จิราพร ชัยชาญ
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสุวรรณคีรี
สังกัด   สพป.สระบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่4 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 200 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่4 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
20 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
5 Terre
ณัฐกานต์ วัฒนเวช
แอดมินเขต สพป.สระบุรี เขต 1


สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนงัว
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดวังหว้า
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net