โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี
จังหวัดสิงห์บุรี...ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
.
สาวิตรี ด้วงนุ้ย
แอดมินโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี

จิราพร วงค์คูณ
โรงเรียนวัดโสภา
แสงทิพย์ หริ่มต่าย
โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)
พงค์สันต์ เที่ยงธรรม
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
อัจฉรา คุ้มเขต
โรงเรียนวัดเก้าชั่ง
กิตติยา ทองเสม
โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดคลองโพธิ์ศรี
สังกัด   สพป.สิงห์บุรี
ที่อยู่   หมู่ 9 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สิงห์บุรี & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 66.67%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดคลองโพธิ์ศรี ,

ภาพโรงเรียน

 


พัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา
แอดมินเขต สพป.สิงห์บุรี

สพป.สิงห์บุรี

โรงเรียนบ้านท่าพิกุล
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านปลาขาว
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net