โรงเรียนวัดระนาม
จังหวัดสิงห์บุรี...ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
.
ศรุดา พันธุ์เจริญ
แอดมินโรงเรียนวัดระนาม

พัชรินทร์ เงางาม
โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี
วีณ์รฐา จารุเสรณีย์
โรงเรียนวัดล่องกะเบา
ประจำ เพ็ชรดำ
โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม
วรนุช สุขคะสมบัติ
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
กานต์ดา ม่วงเทศ
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดระนาม
สังกัด   สพป.สิงห์บุรี
ที่อยู่   138/1 หมู่6 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 4 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   138/1 หมู่ 6 ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สิงห์บุรี & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 66.67%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดระนาม ,

ภาพโรงเรียน

 


พัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา
แอดมินเขต สพป.สิงห์บุรี

สพป.สิงห์บุรี

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net