โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
จังหวัดสิงห์บุรี...ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
.
ขวัญเรือน เพ็ญบำรุง
แอดมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

จุฑามาส สระบัว
โรงเรียนวัดตุ้มหู
อาภาภรณ์ ทรวดทรง
โรงเรียนวัดบ้านกลับ
สุริยา นัสดา
โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข
ประจำ เพ็ชรดำ
โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม
พิไลพร ประเสริฐ
โรงเรียนวัดหนองสุ่ม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
สังกัด   สพป.สิงห์บุรี
ที่อยู่   2/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   2/1 หมู่ 2, ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สิงห์บุรี & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 66.67%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) ,

ภาพโรงเรียน

 


พัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา
แอดมินเขต สพป.สิงห์บุรี

สพป.สิงห์บุรี

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านอ่างทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม
สพป.พิจิตร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net