โรงเรียนวัดวังกะจับ
จังหวัดสิงห์บุรี...ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
.
โสรยา จันทร์น้อย
แอดมินโรงเรียนวัดวังกะจับ

พรรณภัสร์ เกิดแก้ว
โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์
อัจฉรา คุ้มเขต
โรงเรียนวัดเก้าชั่ง
พรจิรา บุญเลิศ
โรงเรียนวัดประดับ
จิราพร คุโม
โรงเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
บังอร เขียวรอด
โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดวังกะจับ
สังกัด   สพป.สิงห์บุรี
ที่อยู่   ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลชั้นปีที่2-ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.สิงห์บุรี & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 66.67%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดวังกะจับ ,

ภาพโรงเรียน

 


พัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา
แอดมินเขต สพป.สิงห์บุรี

สพป.สิงห์บุรี

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านซำหวาย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านชมน้อย
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net