โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
ดวงพร แตงสี
แอดมินโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์

จินตนา สารีกิจ
โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย
สุธาทิพย์ โมกศิริ
โรงเรียนบ้านพุกะชัด
นพรัตน์ สลุงใหญ่
โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง
กฤตศราภรณ์ ถวายชัย
โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง
นภารัศมิ์ ศรีไพร
โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านใหม่โสพิมพ์
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   เลขที่ 99 หมู่ 2 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
41 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลพบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านใหม่โสพิมพ์ ,

ภาพโรงเรียน

 


นภาดา โพธิ์ศรี
แอดมินเขต สพป.ลพบุรี เขต 2

สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสระแคน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านถนน
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
สพป.มหาสารคาม เขต 2


Powered By www.thaieducation.net