โรงเรียนบ้านป่าเขว้า
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
แอดมินโรงเรียนบ้านป่าเขว้า

โรงเรียนบ้านวังทอง
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง
โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ
โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่าเขว้า
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 11 บ้านหนองคันโซ้ ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 29 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านเลขที่ 11 หมู่ 11 บ้านหนองคันโซ้ ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลพบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านป่าเขว้า 15.37953 , 100.718012

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ลพบุรี เขต 2

สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดคมนียเขต
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดคลองธรรม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านดอนไผ่
สพป.ราชบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net