โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
แอดมินโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
โรงเรียนบ้านพุกะชัด
โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี
โรงเรียนบ้านซับโศก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 9 ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ