โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
สุกัญญา สมพันธ์
แอดมินโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)

วราพรรณ พูลสุข
โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
แก้วตา หอมกลิ่นยา
โรงเรียนบ้านสันตะลุง
มนัสวี เนตรยอง
โรงเรียนบ้านหนองปีกนก
จินตนา สาโมทย์
โรงเรียนช่องสาริกา
ศุภิญญา กลิ่นเผือก
โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   111 หมู่ 12 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
43 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
21 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
25 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลพบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 71.94%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) ,

ภาพโรงเรียน

 


นภาดา โพธิ์ศรี
แอดมินเขต สพป.ลพบุรี เขต 2

สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนบ้านตาชี
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านตาชี
สพป.ยะลา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net