โรงเรียนบ้านเหวตาบัว
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
ณัฐพัชญ์ สุขประเสริฐ
แอดมินโรงเรียนบ้านเหวตาบัว

อานนท์ จ่าแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองไทร
อนุสรา ศรีแก้วอ่อน
โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ
ไฉน พลอยบุตร
โรงเรียนบ้านวังแขม
ปิยะฉัตร ชัยศรี
โรงเรียนบ้านหัวลำ
ว่าที่ร.ต.หญิงทิพยาภรณ์ วรรยางกูล
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเหวตาบัว
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 159 หมู่ 1 ต.เขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 159 หมู่ 1 ต.เขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลพบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 92.99%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเหวตาบัว 15.08456 , 101.374977

ภาพโรงเรียน

 


นภาดา โพธิ์ศรี
แอดมินเขต สพป.ลพบุรี เขต 2

สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนลําสนุ่น
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net