โรงเรียนบ้านพุกะชัด
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
แอดมินโรงเรียนบ้านพุกะชัด

โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง
โรงเรียนบ้านดงดินแดง
โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
โรงเรียนบ้านเขารวก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านพุกะชัด
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 6 ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 6 ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ