โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
โรงเรียนบ้านหนองบง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยใหญ่
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   98 หมู่ 5 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 ขวบ - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   98 หมู่ 5 ต.ห้วยใหญ่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ