โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
แอดมินโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
โรงเรียนบ้านเหวตาบัว
โรงเรียนบ้านซับไทร
โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด
โรงเรียนบ้านเขาราบ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลสระโบสถ์
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   133 หมู่ที่ 9 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15230
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   133 หมู่ที่ 9 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15230
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ