โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
รัตนาภรณ์ โพธิ์เอี่ยม
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง

รัตนาภรณ์ โพธิ์เอี่ยม
โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง
จันทร์เพ็ญ เทียบชัย
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
จินตนา สาโมทย์
โรงเรียนช่องสาริกา
เบญรัตน์ แก้วเรียน
โรงเรียนบ้านหนองสำราญ
อุษณีย์ สมัครการ
โรงเรียนวัดดำรงบุล

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งท่าช้าง
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   199 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-2 ประถมศึกษาปีที่1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   199 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลพบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 72.30%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านทุ่งท่าช้าง ,

ภาพโรงเรียน

 


นภาดา โพธิ์ศรี
แอดมินเขต สพป.ลพบุรี เขต 2

สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านคำบาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดหนองปาตอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
สพป.พะเยา เขต 1


Powered By www.thaieducation.net