โรงเรียนบ้านหนองจาน
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองจาน

โรงเรียนวัดดำรงบุล
โรงเรียนบ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
โรงเรียนบ้านนาโสม
โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์
โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองจาน
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   200 หมู่ 5 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   200 หมู่ 5 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ