โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
ปิยมะภรณ์ จิตรชนะ
แอดมินโรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง

ประทิน ดีเฉย
โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง
ณัฐพัชญ์ สุขประเสริฐ
โรงเรียนบ้านเหวตาบัว
สุมาลี ประเสริฐสัง
โรงเรียนบ้านหนองประดู่
จันทร์เพ็ญ เทียบชัย
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
นพรัตน์ สลุงใหญ่
โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   35/1 ม.2 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้้นอนุบาล 2-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   35/1 ม.2 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลพบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 71.94%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ทรัพย์ราษฎร์บำรุง ,

ภาพโรงเรียน

 


นภาดา โพธิ์ศรี
แอดมินเขต สพป.ลพบุรี เขต 2

สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดบางลาน
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
สพป.ยะลา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net