โรงเรียนบ้านบ่อคู่
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
ธานี ศรีสวัสดิ์
แอดมินโรงเรียนบ้านบ่อคู่

วิจิตรา จันทกรณ์
โรงเรียนวัดศิริบรรพต
สมควร ในพิมาย
โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว
ณัฐริกา เม่นเกาะ
โรงเรียนบ้านศรีเมือง
พีระยุทธ พรมมะลิ
โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ
สุกัญญา สมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบ่อคู่
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   197/5 หมู่5 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   197/5 หมู่5 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลพบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 69.96%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบ่อคู่ ,

ภาพโรงเรียน

 


นภาดา โพธิ์ศรี
แอดมินเขต สพป.ลพบุรี เขต 2

สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านไสใน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนวัดบ้านหมาก
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดท่าคล้อ
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net