โรงเรียนบ้านซับจำปา
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
มธุรดา ทับทิมศรี
แอดมินโรงเรียนบ้านซับจำปา

ทิพยาภรณ์ วังคีรี
โรงเรียนบ้านหนองบง
ณัฐริกา เม่นเกาะ
โรงเรียนบ้านศรีเมือง
พิศมัย ลัักษณาวงษ์
โรงเรียนบ้านซับไทร
หทัยชนก บัวศรี
โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด
สุพัตรา รองแหยม
โรงเรียนบ้านท่ากรวด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านซับจำปา
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   220 หมู่ 1 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 4 ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังวัดลพบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
13 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลพบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านซับจำปา ,

ภาพโรงเรียน

 


นภาดา โพธิ์ศรี
แอดมินเขต สพป.ลพบุรี เขต 2

สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านประสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net