โรงเรียนบ้านซับผาสุก
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
แอดมินโรงเรียนบ้านซับผาสุก

โรงเรียนบ้านเขาแหลม
โรงเรียนบ้านเขายายกะตา
โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านซับผาสุก
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   99/1 หมู่ 9 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
73 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   99/1 หมู่ 9 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ