โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
สุชาติ ไชยโชติ
แอดมินโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์

วรรณิภา ช่วยงาน
โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
สุรางค์ พร้อมเจริญ
โรงเรียนบ้านซับหินขวาง
เสาวลักษณ์ พระสี
โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน
วิไลวรรณ ชูศรี
โรงเรียนบ้านซับผาสุก
ไฉน พลอยบุตร
โรงเรียนบ้านวังแขม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลลำนารายณ์
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   259 หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
24 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ถนนสุระนารายณ์ หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
47 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
9 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
58 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลพบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลลำนารายณ์ ,

ภาพโรงเรียน

 


นภาดา โพธิ์ศรี
แอดมินเขต สพป.ลพบุรี เขต 2

สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองสำราญ
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 3


Powered By www.thaieducation.net