โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ หน้าหลัก หน้าสพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์
สุชาติ ไชยโชติ
แอดมินโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์

กฤตศราภรณ์ ถวายชัย
โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง
สุภาวี คำแก้ว
โรงเรียนบ้านเขาขวาง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลลำนารายณ์
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   259 หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
24 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ถนนสุระนารายณ์ หมู่ 3 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
46 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
9 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
57 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
5 Terre
นภาดา โพธิ์ศรี
แอดมินเขต สพป.ลพบุรี เขต 2


สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองบอน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

Powered By www.thaieducation.net