โรงเรียนบ้านนาโสม หน้าหลัก หน้าสพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์
พีชญาภา หาญชนะ
แอดมินโรงเรียนบ้านนาโสม

วรัญญา คงดารา
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
กัลยาณี ภักดีกลาง
โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาโสม
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 1 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15190
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 1 ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านนาโสม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านนาโสม
5 Terre
นภาดา โพธิ์ศรี
แอดมินเขต สพป.ลพบุรี เขต 2


สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองไผ่
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านช่องแมว
สพป.นครราชสีมา เขต 7

Powered By www.thaieducation.net