โรงเรียนบ้านสันตะลุง
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
แก้วตา หอมกลิ่นยา
แอดมินโรงเรียนบ้านสันตะลุง

กฤตศราภรณ์ ถวายชัย
โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง
วิไลวรรณ ชูศรี
โรงเรียนบ้านซับผาสุก
สุพัตรา รองแหยม
โรงเรียนบ้านท่ากรวด
กาหลง ตุลาการ
โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี
ภัทราวดี แท่งทอง
โรงเรียนบ้านท่าตะโก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสันตะลุง
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   500 หมู่ 1 ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ป.1 - ป6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   500 หมู1 ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลพบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.72%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านสันตะลุง ,

ภาพโรงเรียน

 


นภาดา โพธิ์ศรี
แอดมินเขต สพป.ลพบุรี เขต 2

สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านชมน้อย
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net