โรงเรียนบ้านเขายายกะตา หน้าหลัก หน้าสพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์
น้ำอ้อย ปั้นเพ็ง
แอดมินโรงเรียนบ้านเขายายกะตา

ดารณี อะมะตะ
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา
กวิธน อำพันศิริ
โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขายายกะตา
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   239 หมู่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   39 หมู่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเขายายกะตา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเขายายกะตา
5 Terre
นภาดา โพธิ์ศรี
แอดมินเขต สพป.ลพบุรี เขต 2


สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ
สพป.นครราชสีมา เขต 4

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net