โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
จันทร์เพ็ญ เทียบชัย
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น

จุฑาเพชร ศัลยพงษ์
โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์
จินตนา สารีกิจ
โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย
เบญรัตน์ แก้วเรียน
โรงเรียนบ้านหนองสำราญ
ศรีนวล มีนา
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง
อุษณีย์ สมัครการ
โรงเรียนวัดดำรงบุล

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 94 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึวม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   12 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
22 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลพบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 72.66%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ,

ภาพโรงเรียน

 


นภาดา โพธิ์ศรี
แอดมินเขต สพป.ลพบุรี เขต 2

สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านนาคอย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนอาสนาราม
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดคลองธรรม
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net