โรงเรียนวัดดำรงบุล
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
แอดมินโรงเรียนวัดดำรงบุล

โรงเรียนวัดโคกสลุง
โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
โรงเรียนบ้านซับจำปา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดดำรงบุล
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   247 หมู่ 5 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   247 หมู่ 5 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ