โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
จังหวัดลพบุรี...วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสั
.
อำนาจ วงษ์กัลหา
แอดมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)

สุกัญญา สมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
ธนาภรณ์ จันทร์เกษม
โรงเรียนบ้านดงดินแดง
ธานี ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านบ่อคู่
ยุทธศาสตร์ วงษ์สมบูรณ์
โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง
เจนจิรา ธีระสง่า
โรงเรียนบ้านสระเพลง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
สังกัด   สพป.ลพบุรี เขต 2
ที่อยู่   167 หมู่ 9 ตำบล โคกสลุง อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
29 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   167 หมู่ 9 ตำบล โคกสลุง อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ลพบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 91.73%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 15.018968 , 100.948369

ภาพโรงเรียน

 


นภาดา โพธิ์ศรี
แอดมินเขต สพป.ลพบุรี เขต 2

สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านดงน้อย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163
สพป.พังงา

โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี
สพป.จันทบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net