โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ หน้าหลัก หน้าสพป.นครราชสีมา เขต 7 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
เกศรินทร์ เลไธสง
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ

วัชรพงษ์ โตรำพิมาย
โรงเรียนบ้านทับควาย
คนึงนิจ พวงสุนทรพงศ์
โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองมะเขือ
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   บ้านหนองมะเขือ ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
43 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ๒ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองมะเขือ ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ ,
5 Terre
บุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 7


สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนวัดประสาทนิกร
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

Powered By www.thaieducation.net