โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
เกศรินทร์ เลไธสง
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ

อภิญญา พลละคร
โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
สุนีรัตน์ พลดงนอก
โรงเรียนวังหินประชาสรรค์
นริศรา วงษ์จันลา
โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
ธิษณาบดี นาเมืองรักษ์
โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี
ไพรวัลย์ พาชื่นใจ
โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองมะเขือ
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   บ้านหนองมะเขือ ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
43 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ๒ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองมะเขือ ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 7 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองมะเขือ ,

ภาพโรงเรียน

 


บุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 7

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดม่วงชุม
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนยานาง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองพรหม
สพป.ชลบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net