โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
อนุวัฒน์ แสงแพง
แอดมินโรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ

ชุติกาญจน์ อุตรา
โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย
ศิรประภา เกียดนอก
โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ
อำนวย สุขสุข
โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
พัชรินทร์ ขอสินกลาง
โรงเรียนบ้านมะกอก
กัลยา เพลินบุญ
โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภถอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 30270
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภถอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 30270
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 7 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 54.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 269605 , 1714040

ภาพโรงเรียน

 


บุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 7

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net