โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"
จังหวัดนครราชสีมา...เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
.
อัยลดา พงษาวิรารักษ์
แอดมินโรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"

พรทิพย์ ภวภูตานนท์
โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
รุจิภาส สังข์ศรีอินทร์
โรงเรียนบ้านหนองขาม
วชิรา ชนะค้า
โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย)
พัชรินทร์ ขอสินกลาง
โรงเรียนบ้านมะกอก
ชลิดา กสิประกอบ
โรงเรียนพิมายสามัคคี 1

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สังกัด   สพป.นครราชสีมา เขต 7
ที่อยู่   136 หมู่ 2 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   136 หมู่ 2 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.นครราชสีมา เขต 7 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 54.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" ,

ภาพโรงเรียน

 


บุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
แอดมินเขต สพป.นครราชสีมา เขต 7

สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดวังหว้า
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหม้อทอง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านปางคอม
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net